آیین رونمایی آلبوم ۷۹ "سعید شهروز" برگزار شد.

تصاویری از این رونمایی را به روایت دوربین "سجاد چلمبری" مشاهده می کنید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

/منبع اختصاصی موسیقی ایده آل 

Leave a Reply

Your email address will not be published.