موسیقی ایده ال: در مراسم ختم مرتضی پاشایی خواننده محبوب کشورمان که این روزها داغ رفتن زودهنگامش دل خیلی از مردم را سوزانده است به سراغ یکی از صمیمی ترین دوستانش رفتیم تا اندکی از مرتضی برایمان بگوید گفتگوی موسیقی ایده ال را با محمد علیزاده می خوانید:

 

برای مرتضی چه اتفاقی افتاد؟

احساس می کنم مرتضی به تمام خواسته های درونی و قلبی اش اعم از محبوبیت کارهایش و خودش در میان مردم و موفقیت در کار رسید.

مرتضی وارد زندگی من شد رنگ جدیدی به رفاقت داد و رفت و من را با تمام خاطراتم تنها گذاشت.

هر روز که بیشتر می گذرد این خاطرات بیشتر و بیشتر مرا شکسته می کند. می دانم که مرتضی مرا فراموش نخواهد کرد و همیشه به یاد من خواهد بود.

آرزو می کنم که با آرامش کامل درآغوش خداوند بخوابد.

مرتضی ماه ها بیمار بود ، یک بیماری سخت با صدمات بسیارزیاد! اما با این حال اکثرمردم کشورمان ودوستان وی امید به بهبودش داشتند و به مرگش فکرنمی کردند، چرا؟

امید وانرژی که خود مرتضی نسبت به زندگی داشت باعث شده بود که مردم هم اورا سلامت وسرحال بخواهند ، مرتضی تا آخرین لحظات عمرش تا آخرین نفس هایش هم به زندگی اش امید واربود وبرای آینده اش برنامه ریزی کرده بود برای کنسرت هایش ، آلبوم…

مرتضی لبخند می زد و آرام بود. ما تمام شرایط بهبودی وی را فراهم آوردیم وازهیچ کاری دریغ نکردیم اما خالق مرتضی می خواست که مرتضی درکنارخودش باشد. ماراضی به رضای خدای بزرگ هستیم ومطیع امرخداوند متعال .

 

اگریکسال به عقب برگردید ، آیا تغییری در رابطه تان با مرتضی ایجاد می کنید ؟

من دردوستی با مرتضی مفتخربوده وهستم ازتمامی لحظاتی که درکنارش بودم لذت بردم و هیچ چیزرا تغییرنمی دهم!

چراکه تمامی خاطرات مشترکمان را قلبا دوست می دارم

Leave a Reply

Your email address will not be published.