تا تو مادر نشی نمی فهمی
بیست و نه سااال رنج یعنی چی
بعد یک عمر چش به را(ه) بودن
صد و هفتاد و پنج یعنی چی!
.
بعد یک عمر چی ازم مونده؟
نفسای کبود، می بینی!
رفته بودی که زود برگردی
بیست و نه سالو زود می بینی؟!
.
مگه می شه که غرق شه دریا
مگه می شه تو رو غباری که…
حرف باتو زیاده امّا نه!
آه از این کربلای چاری که…
.
تو رو مادر چطور زنده به گور!
صخره ام که به موج افتادم
مثلِ فواره دست و پا بسته
تا شنیدم از 
اُ
و
ج
افتادم

صبح دیروز این خبر پیچید
پسری که رسید، بعد یه عمر
تیتر روزنامه های بعداز ظهر
مادری که شهید‬
شد

 

www.Instagram.com/ahmadamirkhalili

Leave a Reply

Your email address will not be published.