گروه هامان – هواپیما
پدرام نیک نفس خواننده
افشین آرام کیبورد 
خشایار جوزی گیتار 
میلاد جوزی باس
آشور ظفر مرادیان درامز

دریافت قطعه ی Airplane از گروه هامان

Leave a Reply

Your email address will not be published.