article placeholder

گزارشی از کانون شهریاران

موسیقی ایده آل-عاطفه احمدزاده: روز پنج شنبه بیست و هشتم شهریور ماه که به نام روز شعر و ادب پارسی نام گذاری شده است،...