گروه هامان – فاصله

آشور ظفر مردیان – درامز
پدرام نیکنفس – خواننده
علیرضا اشرف پور – گیتار
افشین آرام – کیبورد
سروش عدل – گیتارباس
حسن علیشیری – ترانه

دریافت قطعه ی فاصله اثر گروه هامان

Leave a Reply

Your email address will not be published.