موسیقی ایده آل : دوئت زهی ستاره بهشتی و پانیذ فریوسفی روز بهمن ماه برگزار شد ؛ تصاویری از این اجرا را مشاهده می نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل 

Leave a Reply

Your email address will not be published.